Prevention and Relationship Enhancement program

Kommunernas Familjerådgivning - Mora Malung Orsa Älvdalen

Forskningen om PREP

PREP är friskvård för parrelationen, en utbildning som ska stärka relationen och förebygga kris och separation. PREP har utvecklats av forskare och utbildningens innehåll bygger på kunskap om vad som statistiskt sett påverkar kvaliteten i parförhållandet, vad individer själva upplever har betydelse för deras förhållande och vilka typer av insatser som visat sig ha effekt på relationen. Genom nära samarbete mellan forskning och praxis har PREP kunnat utvärderas och förbättras systematiskt under många år. Kurserna har utvärderats och effekterna är väl dokumenterade.

Statens folkhälsoinstitut skriver i rapporten ”Nya verktyg för föräldrar” (R 2004:49) om flera förebyggande relationsutbildningar med positiva resultat, men menar att PREP är den enda där det finns studier med kontroll- och experimentgrupper som har utvärderat effekter i mer än 12 månader efter utbildningen och förespråkar därför PREP.

Ett flertal kortare och längre vetenskapliga studier av PREP har genomförts i olika länder. Folkhälsoinstitutet tar i sin rapport upp fyra stycken: Markman 1993 i USA, Kaiser 1998 i Tyskland, Halford 2001 i Australien och Stanley 2001 i USA. Studierna visar i korthet följande resultat hos de grupper som genomgått en kurs i PREP, jämfört med kontrollgrupper som inte gjort det.

  • Bättre kommunikationsfärdigheter och mer positiv kommunikation.
  • Bättre problemlösningsförmåga.
  • Färre relationsproblem.
  • Färre separationer före planerat giftermål.
  • Ökad tillfredsställelse med relationen (endast män).
  • Färre fall av våld.
  • Bättre relationskvalitet i en högriskgrupp (skilda föräldrar och våld i ursprungsfamiljen).

Flera effekter har kunnat uppmätas lång tid efter att paren deltagit i PREP-kursen. Detta gäller exempelvis bättre kommunikationsfärdigheter och mer positiv kommunikation, som uppmätts efter fyra år. Detsamma gäller studien där högriskgruppen uppgivit bättre relationskvalitet än kontrollgruppen efter fyra år. Färre fall av våld har kunnat noteras så lång tid som fem år efter genomgången kurs. Effekterna verkar dock försvagas med tiden, och flera forskare påtalar att kunskaper och insikter sannolikt bör återupplivas med jämna mellanrum om effekterna ska hålla i sig. Huvudmännen för PREP i Norge, Modum Bads Samlivssenter, har därför börjat erbjuda uppföljningskurser och ett spel för dem som vill repetera det de lärt sig.


Än finns ingen utvärdering av PREP-kursernas effekter i svensk miljö, men en första svensk forskningsstudie pågår 2004-2008 i Mora. Familjecentrum i Mora och Kommunernas familjerådgivning samarbetar i ett projekt där alla i Mora kommun som är gravida eller har barn upp till 5,5 år erbjuds att gå PREP-kurs. Utvärderingen är en implementerings- och effektstudie och omfattar frågor om separationsfrekvens, äktenskapskvalitet, föräldrastress och engagemang i barnet, depression och våld. Det ingår också frågor kring föräldrarnas egen uppfattning om vilken roll PREP-kursen spelat i deras relation. Studien genomförs i samarbete med forskaren Anna Sarkadi och Uppsala Universitet. Den bekostas av Mora socialförvaltning, Länsstyrelsen Dalarna och Statens folkhälsoinstitut.